Esprit critique
Internationaal tijdschrift voor sociologie en sociale wetenschappen

Esprit critique biedt een internationaal forum voor discussie voor alle navorsers en andere beoefenaars van de sociale wetenschappen. Het tijdschrift is wetenschappelijk en spitst zich toe op het domein van de sociologie en de sociale wetenschappen en publiceert in het Frans geschreven artikelen. Het werd de 1e oktober van het jaar 1999 opgericht en is gratis toegankelijk op het Internet onder de vorm van een elektronisch tijdschrift.

Esprit critique verschijnt driemaandelijks en biedt diepgravende analyses, onderzoeksresultaten, recensies en een thematisch dossier in elk van haar nummers. Het maakt de verspreiding op grote schaal van nieuwe onderzoeksresultaten mogelijk voor de diverse domeinen van de sociale wetenschappen. Het tijdschrift dankt zijn inhoud aan bijdragen van navorsers, wetenschappers en zelfs van jonge onderzoekers. Een wetenschappelijk comité verzekert de evaluatie van de ingezonden artikelen. De archieven van het tijdschrift bieden vandaag meer dan 200 artikelen waarvan de integrale tekst gratis beschikbaar is op de site.

Het belangrijkste doel van het tijdschrift is een internationaal forum te creëren voor de sociale wetenschappen. Haar missie is een open communicatieruimte voort te brengen; een internationale ruimte voor reflectie tot verrijking van eenieders praktijk; een manier om belangwekkende onderzoeksresultaten bekend te maken en om het nadenken over de rol van de sociale wetenschappen in de maatschappij aan te moedigen. De editoriale koers van het tijdschrift kent een grote waarde toe aan wetenschappelijke nauwkeurigheid. Ze moedigt interdisciplinariteit en samenwerking tussen verschillende actoren (specialisten, verenigingen, onderzoekscentra, etc.) in de verschillende domeinen van de sociale wetenschappen aan.

Het beheer en de kwaliteit van het tijdschrift worden vrijwillig verzekerd door een internationaal team bestaande uit specialisten en jonge onderzoekers uit alle domeinen van de sociale wetenschappen. In de praktijk verloopt dit via virtuele groepen. Alle activiteiten worden gerealiseerd via communicatienetwerken op het wereldwijde web.

Esprit critique ontwikkelt zich volgens een strategisch plan en een geformaliseerd management van haar activiteiten die zo nieuwe perspectieven bieden. Al van bij de oprichting van Esprit critique werden samenwerking en vernieuwende projecten aangemoedigd. Zo heeft het tijdschrift onder andere bijgedragen tot de oprichting van een internationale organisatie: de Internationale Associatie voor Verspreiding en Internationaal Onderzoek binnen de Sociale Wetenschappen (ADRISS), ter gelegenheid van een internationaal seminarie in Angers (Frankrijk) georganiseerd door IFORIS en Esprit critique.

Website: http://www.espritcritique.fr
Bibliografische informatie: ISSN 1705-1045
Inhoud: Geëvalueerd door een wetenschappelijk comité
Verkrijgbaarheid: Inhoudstafel, samenvattingen en integrale teksten on-line toegankelijk
Uitgegeven: Vier maal per jaar: januari, april, juli, oktober

Vertaling: Simon De Keukelaere

-----
Internationaal tijdschrift voor sociologie en sociale wetenschappen Esprit critique - Alle rechten voorbehouden
-----